Sticos Fagstoff

Statsbudsjettet 2018 - Nytt for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet 2018 - Nytt for kommuner og fylkeskommuner

Forslaget statsbudsjett er klart. Det innebærer en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på knappe 3,8 milliarder kroner og i samlede inntekter på 4,6 milliarder kroner.

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Realveksten begrunnes blant annet med opptrappingsplanen for rusfeltet, tidlig innsats i barnehage og skole og forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

Kommune

Barnehager

Bevilgningen til flere barnehagelærere foreslås økt med om lag 252 millioner kroner til 424 millioner kroner i 2018. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.
Maksimalprisen for en barnehageplass foreslås økt med 110 kroner per måned til 2 910 kroner fra 1. januar 2018.

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.

Om lag 400 millioner kroner foreslås bevilget til kvalitet og kompetanse i barnehagene i 2018.

Satsingen på tidlig innsats i barnehage og skole øker med til sammen 100 millioner kroner i 2018. For barnehagene innebærer dette penger til en ny tilskuddsordning for å rekruttere flere minoritetsspråklige barn i barnehage, gratis kjernetid for alle 2- og 3-åringer i asylmottak, og videreutdanning for barnehagelærere innen språkutvikling og språklæring.

Barnevern

Bevilgningene til kvalitets- og kompetansetiltak i det kommunale barnevernet øker med 35 millioner kroner i 2018. 

40 millioner kroner til bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet. Midlene skal hovedsakelig gå til opprettelsen av to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som har behov for psykisk helsehjelp, samtidig som at de får langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet. 

For å få flere dyktige fagkyndige til å ta oppdrag i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker vil regjeringen øke satsen for honorar til fagkyndige med 7 millioner. 

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 80 millioner kroner til kvalitets- og kompetansesatsingen i 2018. 

Flyktninger

2,9 millioner kroner til kompetanseheving av lærere i norskopplæringen. Integreringsmottak og omliggende områder skal prioriteres.

6,7 millioner kroner i 2018 til pliktfesting av opplæring for asylsøkere i mottak.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Innenfor veksten i frie inntekter er 200 millioner kroner til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

Lærere

Nær 1,5 milliarder kroner til videreutdanning av lærere og skoleledere. Det vil gi om lag 5 500 lærere tilbud om videreutdanning i 2018.

Oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning fortsetter med satsinger på over en halv milliard kroner. 40 millioner kroner til yrkesfagene, blant annet til å innføre en lektor 2-ordning for yrkesfagene.

Helse- og omsorgstjenesten

Gjennom økning i investeringstilskuddet legger regjeringen til rette for tilskudd til om lag 1800 heldøgns omsorgsplasser.

35 millioner kroner til modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren. Det vil gi raskere tildeling av fødselsnummer til nyfødte og sikrere innmelding og formidling av dødsfall.

Bevilgningen til Kommunalt pasient- og brukerregister foreslås økt med 15 millioner i 2018, til sammen 30 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til grunn-, videre- og etterutdanning med 25 millioner kroner til totalt om lag 350 millioner kroner. Samlet foreslås det 1,5 milliarder kroner til oppfølging av Kompetanseløft 2020 i 2018.

Rustilbud

På rusfeltet foreslår regjeringen at bevilgningene økes med 2,4 milliarder kroner i perioden 2016–2020. I 2016 og 2017 ble bevilgningene økt med henholdsvis 541 og 446 millioner kroner. For 2018 foreslår regjeringen en styrking på 300 millioner kroner gjennom kommunenes frie inntekter.

Videre foreslås det å redusere bevilgningen til tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som i samarbeid med kommuner tilbyr institusjons- og aktivitetstilbud for mennesker med rus- og/eller prostitusjonserfaring med 40 millioner kroner. Bakgrunnen er lav søknadsinngang hittil i 2017.

Skole

I statsbudsjettet for 2017 innførte regjeringen en ny modell for finansiering og styring av kompetanseutvikling i skolen. Den tar mer hensyn til ulike behov i kommunene. Regjeringen foreslår om lag 200 millioner kroner til den desentraliserte ordningen i 2018-budsjettet.

Satsingen på tidlig innsats i barnehage og skole øker til sammen med 100 millioner kroner i 2018.

Fylkeskommune

Skole – yrkesfag

Satsingen på yrkesfag foreslås økt med om lag 40 millioner kroner i 2018. Det skal styrke både arbeidet med å rekruttere flere lærebedrifter, og løfte den fleksible og desentraliserte yrkesfaglærerutdanningen.
 

Fylkesveiene

Tiltak til skredsikring av fylkesveier ligger inne med et bevilgningsforslag på 758,7 millioner kroner. I tillegg til bevilgningen kommer refusjon av merverdiavgift som fylkeskommunene mottar for sine investeringer. Statlige midler til skredsikringstiltak på fylkesveinettet tildeles som tilskudd til fylkeskommunene. Dette innebærer at fylkeskommunene vil være ansvarlig for å finansiere de prosjektene som tilskuddet bidrar til å finansiere, inkludert dekning av eventuelle kostnadsøkninger.
For fylkeskommunene skal 100 millioner kroner gis en særskilt fordeling til fergefylkene, slik at de kan sørge for god infrastruktur for folk og næringsliv langs kysten.

Annet

Belønningsordningen – bymiljø- og byvekstavtaler

Regjeringen foreslår å bevilge 631,5 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport med videre i byområdene.

Videre foreslår de å bevilge 750 millioner kroner i belønningsmidler bymiljøavtaler og byvekstavtaler og 785 millioner kroner i tilskudd til store kollektivprosjekt i de største byene.

Midlene til store kollektivprosjekt er fordelt slik:

  • 185 millioner kroner til MetroBussen i Trondheim.
  • 300 millioner kroner til Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen.
  • 300 millioner kroner til Bussveien på Nord-Jæren.

Kommunale- og fylkeskommunale gang- og sykkelveger

Regjeringen foreslår å bevilge 76,4 millioner kroner til tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier, en ordning som har mål om å fremme mer sykling på kommunale og fylkeskommunale veier.

Husbanken

Husbanken sin låneramme foreslås redusert med én milliard til 17 milliarder kroner i 2018. Lånerammen vil være tilstrekkelig til å dekke etterspørselen etter lån og til å opprettholde den boligpolitiske måloppnåelsen. Startlån skal ha førsteprioritet innenfor lånerammen.
 

Skatt og avgift

Det foreslås å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 % til 12 %.

Eiendomsskatten på produksjonsutstyr og -installasjoner foreslås fjernet, med en overgangsordning over fem år fra og med 2019.

Maksimal sats på eiendomsskatt foreslås senket fra 2 til 1 promille i innføringsåret. Tilsvarende kan eiendomsskatten bare økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 2.

Sticos presiserer at dette er regjeringens forslag til statsbudsjett, og at den videre stortingsbehandling kan medføre endringer.
 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: